Träd- och naturvård

Expertis med flera grenar

Hand i hand med grönyte- och parkskötsel går vården av träd och områden med naturmarkskaraktär. Ofta överlappar de varandra, men träd- och naturvård kräver specifik kompetens.

Förutom trädvård utför vi bland annat biotopinventeringar, kartläggning av arter och skriver skötselplaner. Skötselplanerna hanterar hur vi ska skapa, återskapa eller utveckla en eftersträvad miljö och upplevelse.

När det gäller trädvård, men även naturvård i allmänhet, har vi flera kompletterande perspektiv:

Kulturperspektivet

Att bevara ett kulturellt arv är ofta ett skäl till olika naturvårdsinsatser. Alléer, formbeskärningar och hamling är till exempel långt ifrån några nya påfund. Förr i tiden hamlade man träden för att ge foder åt djuren på gården, men idag sker den mesta hamlingen för att bevara ett kulturellt arv. Rätt utfört kan hamlade träd dessutom leva längre än ohamlade träd.

Biologiperspektivet

Här handlar det i första hand om hur vi på bästa sätt gynnar diversiteten och samspelet mellan växter och djur. Hur kan vi till exempel öka den biologiska mångfalden i stadsmiljö? Och hur kan vi skapa eller bibehålla ekosystemtjänster med hjälp av växtlighet? I grund och botten rör det sig om hur vi skapar förutsättningar för att mossor, lavar, svampar, insekter och fåglar ska trivas

Hälsoperspektivet

Växter påverkas av den miljö de finns i. Träd i stadsmiljö får till exempel lätt skador och är ofta stressade av föroreningar, brist på näring och utrymme. Det här gör att de lättare drabbas av skadeinsekter. Vissa år är värre än andra. En del insekter som äter på bladen, som till exempel ekluggmalen, är bara att vänta ut. Andra kan du försöka bekämpa. Kastanjemalen, som är på intåg i Sverige, är en av dessa. Kastanjemalen övervintrar i bladen och om du samlar ihop löven från det angripna trädet på hösten får du med dig insekten och  trädet blir förhoppningsvis mindre angripet året därpå. Vi håller oss ajour med de sjukdomar som drabbar svenska träd och hur de kan hanteras.

Har du träd som inte ser ut att må bra kan vi genomföra besiktningar och vidta åtgärder. På ditt uppdrag arbetar vi gärna förebyggande och vårdar dina träd så att de håller sig friska längre. Vi vet hur man uppnår en bra art- och åldersvariation mellan träden och på så sätt gör beståndet mindre känsligt för skadeangrepp, väder och vind.

 

Intresserad?

Är du intresserad av våra tjänster?

Kontakta oss