Trädvård

Konsten att komma på grön kvist

Träd är levande, precis som allt annat som växer. Ibland är det lätt att glömma bort det. Men träd behöver – precis som alla andra levande varelser – få omvårdnad och behandlas med hänsyn.

Vi börjar med att inventera, värdera och besiktiga era träd, för att i nästa steg föreslå åtgärder och även utföra dem.

Inventering och värdering

Här kartlägger vi era träds hälsostatus, vitalitet, skador, höjd, ålder och art. Om skada åsamkats ett träd kan vi värdera omfattningen av skadan utifrån trädart, storlek, skadans karaktär och så vidare. En användbar värderingsmetod är till exempel Klaus Stritzke-metoden.

Säkerhetsbesiktning

Vi gör även besiktningar av riskträd och ger förslag till åtgärder. Det handlar ofta om gamla träd som lutar, är angripna av röta, har överhängande döda grenar eller på andra sätt är farliga för allmänheten. Risken finns framför allt när riskträden är belägna i miljöer där det rör sig mycket människor som vid lekplatser och utmed gång- och cykelbanor. Här upprättar vi åtgärdsplaner och kan även utföra åtgärderna.

Trädvårdsplaner

Trädinventeringen ligger till grund för att göra upp en plan för när olika åtgärder ska genomföras. Det kan vara såväl åtgärder på befintliga träd, som nyplantering för att bidra till variation i arter och ålder. Det är en god investering att behandla skador och sjukdomar i ett tidigt skede, eftersom det oftast blir mer kostsamt att vänta med åtgärder.

Praktiskt utförande

Utifrån inventering, besiktningar och åtgärdsplaner tar vi – om så önskas – slutligen steget från teori till praktik och genomför de praktiska åtgärderna. Beroende på åtgärdsbehov och trädstatus använder vi lämplig metod. Några vanligt förekommande åtgärder är fällningar, kronhöjning och hamling av träd. En hel del av trädvårdsarbetet utförs på hög höjd med klättersele och/eller skylift. Arbetet består av olika typer av beskärningar såsom uppbyggnadsbeskärning, underhållsbeskärning och kronglesning.

Trädfällning

För det mesta koncentrerar vi oss på att få träd och växter att frodas, men i vissa fall innebär våra uppdrag även att ta ner träd – ofta gamla eller sjuka sådana. Vi klarar fällning av allt från enstaka träd till mindre skogspartier. När ett träd står i en känslig miljö, där det är riskfyllt att fälla hela trädet på en gång fäller vi trädet i sektioner. Det innebär att trädet monteras ner en bit i taget.