Ekologisk markskötsel

Ett naturligt val – steg för steg

Tylömarks är miljöcertifierade enligt ISO 14 001 sedan år 2001. Ett av våra miljömål är att vi ska erbjuda våra entreprenörer ekologisk markskötsel vilket ska bidra till en attraktiv och hälsosam utomhusmiljö. Vår tanke är att mark, luft och vatten ska planeras och skötas på ett ekologiskt hållbart sätt. Åtgärder som minskar föroreningarna redan vid källorna är långsiktigt hållbart.

De effektivaste åtgärderna för ekologisk markskötsel inom vår verksamhet är att minska förbrukning av fossila bränslen samt bedriva medveten markvård. Ibland kan det vara svårt att bedriva hela objektet ekologiskt och skötseln ska därför anpassas individuellt efter områdets storlek och syfte.

Transporter och maskinanvändning

De största luftutsläppen av kväveoxider, stoft, koldioxid, kolväten och svaveldioxid sker vid användande av bilar och maskiner. Användandet av fossila bränslen ger miljöeffekter såsom växthuseffekten, försurning och övergödning av sjöar och vattendrag.

För att tillämpa en starkare miljöprofil tillämpas:

 • i första hand manuell skötsel med räfsning och häcksax.
 • eldrivna varianter av trimmer, häcksax samt gräsklippare.
 • elbil i största möjliga mån som transport till, inom och från skötselområdet.
 • regelbunden maskinservice och användande av miljöanpassade smörjoljor bland Tylömarks fordon.
 • Vid behov av tvåtaktsmaskiner såsom grästrimmer, lövblås, häcksax och gräsklippare, ska dessa maskiner drivas med alkylatbensin. Alkylatbensin minskar betydligt avgasernas giftighet.

Gräsklippning med häst

Som alternativ till maskingräsklippning kan vi erbjuda gräsklippning med häst. Bakom hästen kopplas en vagn med klippaggregat. Att klippa gräset med häst ger många fördelar:

 • Miljön. Klippningen kräver ingen bensin eller diesel utan bränslet består av hö.
 • Attraktionskraft för området. Användning av häst drar till sig många människor och framförallt familjer och barn finner hästar intressanta och roliga.
 • Naturlig gödsling av klippytorna.
 • På längre sikt finns chans till uppkomst av hävdgynnad flora på ytorna.

Grönyteskötsel

Ekologisk bekämpning av ogräs sker utan Roundup och pesticider. Handelsgödsel används inte på grund av att den höga koncentrationen av näringsämnena kväve, fosfor och kalium kan lakas ut och övergöder mark och vattendrag. Handelsgödsel kräver dessutom en stor mängd energi vid framställning. Istället för pesticid- och handelsgödsel:

 • förebyggs ogräs redan vid anläggningen. T.ex. används betongarmerat gräs, fiberduk, träflis, marktäckande perenner etc.
 • tillämpas manuell rensning, ättika eller flambränning vid ogräsbekämpning.
 • ska KRAV-märkt gödsel användas om gödsel krävs. Det är naturligt och mindre energikrävande i framställningsprocessen än handelsgödsel.

Med hjälp av sen klippning och anläggning av vilda örter ger skötseln förutsättningar för ”fjärilsrestauranger”. Det ger en ökad estetik samt biologisk mångfald med fler insekter och rikare fågelliv.

Avfallshantering

Genom att tillföra organiskt material till marken kommer markförhållandena förbättras och det minskar även transporterna. Detta tillämpas genom att:

 • producerat avfall återförs till anläggningen i största möjliga mån dvs. utan ett upplag för kompostering. Detta innebär att löven på hösten ”tuggas” med gräsklipparen och återförs till gräsmattan samt till ev. rabatter. Ris flisas och återförs till markytan.
 • en mindre kompost för ogräsrens kan anordnas på plats vid behov. Övrigt avfall som ej kan återföras till fastigheten pga. platsbrist transporteras till närliggande kompostanläggning.

Vill du veta mer? Kontakta oss gärna!

Miljöansvarig Ida Kollberg, Tel. 08-25 81 40/0736-25 81 59