Naturvård

I samklang med miljön

Statusen på naturområden ändras ofta med tiden, till följd av naturliga processer som självgallring, tillväxt, väder och vind. Därför är det ofta nödvändigt att göra kontinuerliga naturinventeringar.

Ofta utför vi naturvårdande åtgärder inom ramen för ett offentligt underhållsavtal, men ibland kan även exploateringsprojekt spara pengar genom att titta på vilka av träden och växtligheten på området som kan vara bra att spara redan från början. Förutom att ge råd om passande träd, buskar eller naturområden som är lämpliga att spara kan vi ge handledning hur man skyddar rötter och mark vid exploateringsarbetet.

Inventering

Ofta krävs en naturinventering inför ett exploateringsprojekt eller andra förändringar av markanvändningen. Det kan handla om specifika inventeringar av både växter och djur som används som grund för att planera för att nyttjandet av befintliga grönområden. Genom att planera grönområden utifrån den befintliga miljön utnyttjas de resurser som finns och man kan till exempel spara en miljö med äldre träd eller en fin skogsdunge.

Skötselplan

Efter en inventering utvecklas en skötselplan. Planen utarbetas efter en målbild på en specifik miljö man vill uppnå eller bevara. Ibland görs inte skötselplanen i första hand av biologiska skäl, utan för att främja sociala värden och till exempel bidra till att skapa ett bra picknickställe, en tryggare miljö eller för att maximera tillgänglighet och upplevelsevärden.

Praktiskt utförande

Utifrån inventering och skötselplaner kan Tylömarks utföra de föreslagna åtgärderna. Här kommer vår naturvårdskompetens till sin fulla rätt då vi gallrar, röjer och gör åtgärder för att gynna specifika arter eller miljöer.

En viktig naturvårdsåtgärd är också att anlägga dammar för att öka antalet arter genom att skapa en ny miljö. En damm på rätt plats kan även fungera som ett naturligt reningsverk utmed ett vattendrag eller bäck på väg mot en sjö eller större damm. Dammar har även ett stort estetiskt värde i parker och trädgårdar.

Både djupt och brett

Övriga tjänster inom naturvård är till exempel kulturinventering och rådgivning, projektledning inom miljö samt naturpedagogik och kurser i utomhuspedagogik.

Intresserad?

Är du intresserad av våra tjänster?

Kontakta oss